Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3837591